Проект: Structured Learning for Awareness in Media

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ СТРУКТУРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ В МЕДИИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЧЕРНА ГОРА
08.11.2021 г.
В периода 05-08 ноември 2021, в Никшич, Черна гора се проведе партньорска среща на 7те партньорски организации, както от ЕС, така и извън него – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция, които от 2019 година насам реализират проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска и Сюлейман Сюлейман.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Structured Learning for Awareness in Media (Структурирано обучение за осведоменост в медиите) (SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018г.) подчертава историческото значение на медиите в примамването и подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.

Наскоро Босна и Херцеговина придоби първостепенно значение като транзитен възел за мигранти и бежанци, търсещи вход към територията на ЕС, тенденция, която ВКБООН (2018) призна за потенциално нарастваща през 2018 г., от 198 пристигащи през декември 2017 г. до 666 регистрирани в пиковият месец март 2018 г. Напрежението, породено от местната система за подпомагане от този приток, допринесе за нарастващото усещане за местни вълнения и недоволство, на което националните средства за масова информация досега успяха да отговорят, като предоставят на обществеността информираност и разбиране около явлението, в много случаи осигурява усилвател на вътрешни течения на недоверие, омраза и стереотипи.

От европейска гледна точка може да се извлекат значителни поуки от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци. СЕ в своя доклад за 2017 г. „Медийното отразяване на бежанската криза: трансевропейска перспектива“ подчертава ролята на медиите в подхранването на речта на омразата в обществото, тъй като се състои от подтикващ/легитимен фактор на изричната реч на омразата, породена от плиткото и сензационно отразяване.

На този фон проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития/публични интервенции;
• 400 интервюта/въпросника;
• 1 конференция.

Проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.