Проект: Sport for inclusion and inclusion for sport

АРБС ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС INSPORT
25.08.2022 г.
На 25 август 2022, в Приморско, България се проведе обучителен курс, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“, в който участваха треньори, учители и специалисти по спорт и физическа активност. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт. По време на събитието бе представен проекта, неговите цели и задачи, както и методологията Обучение чрез спорт.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да се създаде, провокира и засили синергията между секторите спорт, формално и неформално образование; така че да се създаде благоприятна среда за между секторно сътрудничество с оглед на повишаване на участието и равният достъп до спорт за всички;
• Да се създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да се разработи Наръчник за помощ на треньори, обучители и членове на организации, работещи в областта на спорта, с младежи и в социалните грижи, за да може спорта да се използва, като забавен инструмент за социално включване и в същото време да предостави описание на ключови елементи, които ще помогнат за разпознаването на тези, които имат потенциал да се борят за по-високи спортни резултати. Наръчникът ще бъде предоставен за свободно ползване от всички други спортни, младежки, НПО и правителствени организации;
• Да насърчи иновативен подход в сферата на неформалното обучение в спортния сектор, да повиши осведомеността и разбирането, че не само спортът може да бъде инструмент за социално включване, но и социално включване чрез спорт, може да доведе до ръст на спортните таланти;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като образование, обучение и спортният сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Треньори, обучители, учители, лектори, инструктори, студенти и други членове на организации, активни в областта на спорта, работата с младежи и социалните грижи;
• Младежи между 12-22 години, които да участват в различни физически активности, планирани по време на проекта;
• Представители на местната общност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Споделяне и обмен на добри практики;
• Наръчник и набор от инструменти с нови методи, разработен от обучени специалисти с помощта на екип от експерти в областта;
• Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват опита придобит от проекта;
• Стратегическо между секторно сътрудничество между заинтересованите страни в спорта и неправителственият сектор в Европа;
• Повишена ефективност и капацитет на участващите организации, чрез обучение на участници в спортния сектор, представяне на практически примери и индивидуални решения за обучение и използване на неформално образование и методологията „Обучение чрез спорт“;
• Качествена рамка за използване на методологията „Обучение чрез спорт“ в ежедневната работа с целеви групи на ниво Европейски съюз (ЕС);
• По-добра експертиза и компетентност на организациите в проекта, чрез обмен на добри практики.

Проект “Sport for inclusion and inclusion for sport“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.