Проект: Sport for inclusion and inclusion for sport

АРБС ПРОВЕДЕ ДЕТСКО СПОРТНО СЪБИТИЕ INSPORT
26.08.2022 г.
В периода 25-26 август 2022, в Приморско, България се проведе детско спортно събитие, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“, в което взеха участие деца и спортно специалисти от ВК „Ахил“ София. По време на събитието бе реализиран детски спортен празник „Youth sport day” в което бе демонстрирана методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), която използва спорта като инструмент за социално включване, социална адаптация и социализация. В спортният празник бяха използвани сесии, в които спортът се използва като образователен подход, засягащи различни тематики като например развиване на толерантността, екипната работа, работа във връзка с отпадането на предразсъдъците и стереотипите, както и работа към социално приобщаване на различни обществени групи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Споделяне и обмен на добри практики;
• Наръчник и набор от инструменти с нови методи, разработен от обучени специалисти с помощта на екип от експерти в областта;
• Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват опита придобит от проекта;
• Стратегическо между секторно сътрудничество между заинтересованите страни в спорта и неправителственият сектор в Европа;
• Повишена ефективност и капацитет на участващите организации, чрез обучение на участници в спортния сектор, представяне на практически примери и индивидуални решения за обучение и използване на неформално образование и методологията „Обучение чрез спорт“;
• Качествена рамка за използване на методологията „Обучение чрез спорт“ в ежедневната работа с целеви групи на ниво Европейски съюз (ЕС);
• По-добра експертиза и компетентност на организациите в проекта, чрез обмен на добри практики.

Проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.