Проект: Sport for inclusion and inclusion for sport

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ И МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ДЕН INSPORT СЕ ПРОВЕДОХА В КЛИСУРСКИ МАНАСТИР
24.08.2022 г.
Обучение на експерти и младежки спортен ден InSport се проведоха в Клисурски манастир в периода 20-24.08.2022. Проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“ е инициатива, включваща партньори от 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да се създаде, провокира и засили синергията между секторите спорт, формално и неформално образование; така че да се създаде благоприятна среда за между секторно сътрудничество с оглед на повишаване на участието и равният достъп до спорт за всички;
• Да се създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да се разработи Наръчник за помощ на треньори, обучители и членове на организации, работещи в областта на спорта, с младежи и в социалните грижи, за да може спорта да се използва, като забавен инструмент за социално включване и в същото време да предостави описание на ключови елементи, които ще помогнат за разпознаването на тези, които имат потенциал да се борят за по-високи спортни резултати. Наръчникът ще бъде предоставен за свободно ползване от всички други спортни, младежки, НПО и правителствени организации;
• Да насърчи иновативен подход в сферата на неформалното обучение в спортния сектор, да повиши осведомеността и разбирането, че не само спортът може да бъде инструмент за социално включване, но и социално включване чрез спорт, може да доведе до ръст на спортните таланти;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като образование, обучение и спортният сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.


Проект “Sport for inclusion and inclusion for sport“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.