ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: IAM

IAM анализ на политиките и практиките за борба с манипулациите на спортни резултати
06.11.2020 г.
Насърчаването на интегритета за борба с манипулациите на спортни резултати е основната цел на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ и специфичен приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.В рамките на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ беше разработен анализ на моментната ситуация в държавите-партньори по проекта относно политиките и практиките за борба с манипулациите на спортни резултати. Пълния доклад (достъпен на английски език на уебсайта на проекта https://codacons.it/progetto-iam/ и прикачен към настоящата публикация), който представя резултатите от проведеното изследване и вторичните данни, получени от проучването на изследователския екип на проект IAM, като резюме на резултатите е налично на всички езици на партньорите по проекта.

Изследването се основава на вече съществуващи и актуални официални статистически данни, доклади и статии от списания, научни доклади, правителствени документи и статистически данни на ЕС за манипулацията на спортни резултати в участващите държави. Освен това е включен и фокусиран анализ на изпълнени инициативи и проекти на Европейско и международно ниво, като се има предвид глобалното измерение на манипулацията на спортни резултати. Включен е и специален раздел, който се отнася до защитата на потребителите и се основава на технически документи и индустриална статистика, отразяващи гледната точка на поддръжниците в борбата с манипулацията на спортни резултати.

Документът има за цел да предостави информация и да повиши осведомеността за опасността от манипулацията на спортни резултати, последиците от това и съществуващите решения за справяне с този проблем, чрез насърчаване на образованието, превенцията и спортните ценности като интегритет, прозрачност и справедливост.
Проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ в съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.