Първа среща по проект IAM се проведе в Рим
19.02.2020 г.
В периода 17-19 февруари 2020, в Рим, Италия се проведе първа среща на международният консорциум, който ще реализира дейности в рамките на 2 години, имащи за цел да промотират ценностите в спорта с цел борба с манипулациите на спортни резултати. В срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт – партньор на инициативата от България.

Насърчаването на интегритета за борба с манипулациите на спортни резултати е основната цел на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ и специфичен приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.

Манипулирането на спортни резултати на Европейско ниво се счита за една от най-опасните заплахи за спорта. Като инструмент за популяризиране на честност чл. 165 на Договора за Функциониране на Европейския съюз, подписан в Лисабон признава значението на насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и международните спортни организации, което също е основна цел на IAM. През 2018 г. Европейската асоциация по спортна сигурност European Sports Security Association ESSA докладва за 267 сигнала за манипулиране на спортни резултати към спортните и регулаторните органи. Сред тези подозрителни сигнали за 2018 г. 148 касаят Европа, 7 повече в сравнение с предходната година. Европа все още има своята основна позиция в спортните манипулации и затова има още много да се направи за постигане на честна игра. Азия е вторият континент, участващ активно в уреждането на мачове и съществува заплаха за европейския спорт, произтичаща от опасна взаимовръзка между двата пазара. Експертната група по уреждане на мачове 2014-2017 г. на Европейската комисия описа манипулирането на резултатите като резултат от двете основни характеристики на азиатския пазар: неговата ликвидност и слабостта на регулаторната му рамка. Европа трябва да играе активна роля и да насърчава необходимия диалог, за да подкрепи държавите да управляват правилно спортните си залагания.

Интерпол и Европол непрекъснато наблюдават и разследват корупцията в Европа, като работят с националните регулаторни органи. Данните им за манипулирането на професионални спортове са все още драстично тревожни: през януари 2019 г. 83 заподозрени, 28 от които тенисисти, бяха арестувани за измама и престъпна мрежа. Според изнесените от посочените организации данни, тенисът е най-корумпираният спорт, а футболът е вторият в класацията. Данните показват, че индивидуалните спортове са по-лесни за манипулиране и са по-лошо платени, докато спортове като крикет и футбол са по-лесни за уреждане, например чрез подкупване на вратарите. Корупцията е най-често срещана на вторично ниво, например в лигите във футбола на малки врати. Освен това нововъзникващите спортове, като електронните такива, създават непрекъснати предизвикателства, тъй като тяхната регулаторна рамка все още не е ясна и синхронизирана. Както показва анализът, този контекст е много труден и са необходими глобални усилия, като IAM цели да бъде една от стъпките към съвместно решение.

Като се има предвид голямото влияние на манипулацията на спортните резултати, координацията на европейските държави и институциите на ЕС е от решаващо значение за постигане на съвместно решение за борба с този феномен. Необходимостта от по-голямо единство между държавите-членки на Съвета на Европа произтича от Конвенцията за Манипулиране на Спортни Състезания. С приемането на Резолюцията относно европейското измерение на спорта, Европейският парламент също показва силния си ангажимент да води съвместно тази битка. От 2011 г. Комисията за комуникация в спорта, също се занимава с борбата срещу уреждането на мачове, като прилага регламентите за „Европейско партньорство за спорта“. Европейската комисия от своя страна активно популяризира проекти, фокусирани върху превенцията на това предизвикателство чрез обучение и информация за спортисти, рефери, треньори и администратори.

По този начин проект IAM подкрепя политиките на ЕС, както и текущия работен план за спорта за 2017-2020 г., който има за цел борбата с уреждането на мачове и е важен принос за постигане на общи цели за интегритета на спорта на европейско и международно ниво. Проект IAM подчертава значението на обучението за предотвратяване на корупция и манипулиране на резултатите и подчертава значението на повишаването на осведомеността, сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и организации на национално и международно ниво.

Проектът определя като основен приоритет повишаването на осведомеността на младите спортисти, с цел запазване на справедливостта и прозрачността. Тъй като потенциалните печалби от уреждането на мачове са големи, са необходими усилия за осигуряване на защитата на състезателите при докладване на опит или реализирана манипулация. По-специално, в началото на професионалната си кариера, състезателите трябва да познават добре правилата, за да защитят бъдещето на своя спорт. IAM се фокусира върху младите спортисти, като насърчава разпознаването и отхвърлянето на манипулации и корупция от самото начало на тяхната спортна кариера, вдъхновени от кампанията на УЕФА „Познавай, Отхвърляй и Докладвай“. Младите спортисти могат да бъдат по-уязвими, изправени пред опасностите от текущите технологични промени, скоростта и лекотата на глобалната комуникация, което може да повиши потенциалния риск от спортни залагания. Необходимо е също така да се повиши информираността им за възможността за корумпирана среда в спортните клубове и федерации и да ги научим как да защитават себе си и своя спорт. По този начин е от съществено значение да се сенсибилизират възрастовите групи U-14 и U-16 чрез прилагането на интерактивни уъркшопи, които ще покажат рискови фактори, като лошо управление.

Постигането на конкретните цели на проекта ще бъде подкрепено от международно партньорство, което включва различни държави и заинтересовани страни, насърчаващи различни гледни точки на основния проблем и сътрудничеството за общо решение на манипулациите на спортни резултати. Поради това дългогодишната гръцка традиция в сферата на спорта, която един от партньорите ще внесе в проекта, и нейният ангажимент към олимпийските ценности, включително обучението на младите хора, ще подпомогнат значително реализацията на проекта. В допълнение, това трансевропейско партньорство ще включва също важния принос на Италия, Словения, Турция и България, предоставяйки различни подходи за разрешаване на проблематиката, благодарение на техния силен ангажимент към тази тема.

Всеки партньор ще има активна роля в проекта и ще работи съвместно с международния екип, за да осигури положително въздействие върху младите бенефициенти на IAM. Така общата инициатива на различни заинтересовани страни, представляващи образователния сектор, спортните организации и защитата на потребителите, ще допринесе за повишаване на осведомеността на младите спортисти за необходимостта от по-добро разбиране на тази настояща опасност и запазване на почтеността, прозрачността и справедливостта в спорта.

Проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ в съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.