ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: IAM

АРБС е партньор в проект AIM
03.10.2019 г.
Насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове е основната цел на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти/ и специфичен приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.

Уреждането на мачове на Европейско ниво се счита за една от най-опасните заплахи за спорта. Като инструмент за популяризиране на честност чл. 165 на ДФЕС признава значението на насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и международните спортни организации, което също е централна цел на IAM. Всъщност, през 2018 г. наблюдателят ESSA докладва за 267 сигнала за уреждане на мачове към спортните и регулаторните органи. Сред тези подозрителни сигнали за 2018 г. 148 касаят Европа, 7 повече в сравнение с предходната година. Европа все още има своята основна позиция в спортните манипулации и затова има още много да се направи за постигане на целите. Азия е вторият континент, участващ активно в уреждането на мачове и заплахата за европейския спорт, произтичаща от опасна взаимовръзка между двата пазара. Експертната група по уреждане на мачове 2014-2017 г. на Европейската комисия описа манипулирането на резултатите като резултат от двете основни характеристики на азиатския пазар: неговата ликвидност и слабостта на регулаторната му рамка. Европа трябва да играе активна роля и да насърчава необходимия диалог, за да насърчи държавите да управляват правилно спортните си залагания.

Интерпол и Европол непрекъснато наблюдават и разследват ситуацията с корупцията в Европа, като работят с националните регулаторни органи. Данните им за манипулирането на професионални спортове са все още драстично тревожни: през януари 2019 г. 83 заподозрени, 28 от които тенисисти, бяха арестувани за тяхната измама и престъпна мрежа. Всъщност тенисът е най-корумпираният спорт, а футболът е вторият в класацията. Данните показват, че индивидуалните спортове са по-лесни за моделиране и са лошо платени, докато спортове като крикет и футбол са по-лесни за уреждане, например чрез подкупване на вратарите. Корупцията е най-често срещана на второ ниво, например в лигите във футбола на малки врати. Освен това нововъзникващите спортове, като електронните такива, създават непрекъснати предизвикателства, тъй като тяхната регулаторна рамка все още не е ясна и еднаква. Както показва анализът, този контекст е много труден и са необходими глобални усилия. IAM цели да бъде стъпката към съвместно решение.

Като се има предвид голямото влияние на уреждането на мачове, координацията на европейските държави и институциите на ЕС е от решаващо значение за постигане на съвместно решение за борба с уреждането на мачове, както проект IAM цели да направи. Необходимостта от по-голямо единство между държавите-членки на Съвета на Европа произтича от Конвенцията за Манипулиране на Спортни Състезания. С приемането на Резолюцията относно европейското измерение на спорта, Европейският парламент също показва силния си ангажимент да води съвместно тази битка. От 2011 г. Комисията за комуникация в спорта, също се занимава с борбата срещу уреждането на мачове, като прилага регламентите за „Европейско партньорство за спорта“. Европейската комисия от своя страна активно популяризира проекти, фокусирани върху превенцията на това предизвикателство чрез обучение и информация за спортисти, рефери, треньори и администратори.

По този начин проект IAM подкрепя политиките на ЕС, като текущия работен план за спорта за 2017-2020 г., който има за цел борбата с уреждането на мачове и е важен принос за постигане на общи цели за целостта на спорта на европейско и международно ниво. Проект IAM подчертава значението на обучението за предотвратяване на опасностите от корупция и манипулиране на резултатите, както се очаква от програмата Еразъм+. Той подчертава значението на повишаването на осведомеността, сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и организации на национално и международно ниво, както целта на IAM е чрез осъществяване на образователни дейности.

Проектът определя като основен приоритет повишаването на осведомеността на младите жени и мъже спортисти, с цел запазване на справедливостта и прозрачността на спортистите. Тъй като потенциалните печалби от уреждането на мачове са големи, са необходими усилия за осигуряване на защитата на състезатели. По-специално, в началото на професионалната си кариера, състезателите трябва да познават добре правилата, за да защитят бъдещето на своя спорт. IAM се фокусира върху младите жени и мъже спортисти, като насърчава признаването и отхвърлянето на манипулации и корупция от самото начало на тяхната страст към спорта, вдъхновен от кампанията на УЕФА „Познавай, Отхвърляй и Докладвай“. Младите спортисти могат да бъдат по-уязвими, изправени пред опасностите от текущите технологични промени, скоростта и лекотата на глобалната комуникация, което може да повиши потенциалния риск от спортни залагания. Необходимо е също така да се повиши информираността им за възможността за корумпирана среда в спортните клубове и федерации и да ги научим как да защитават себе си и своя спорт. По този начин е от съществено значение да се сенсибилизират възрастовите групи U-14 и U-16 чрез прилагането на интерактивни уъркшопи, които ще покажат рискови фактори, като лошо управление.

Постигането на нашите конкретни цели ще бъде подкрепено от стабилно и съвместно партньорство, което включва различни държави и заинтересовани страни, насърчаващи различни гледни точки на основния проблем и сътрудничеството за общото решение за справяне с уреждането на мачове. Поради това дългогодишната гръцка традиция в сферата на спорта, която един от партньорите ще внесе в проекта, и нейният ангажимент към олимпийските ценности, включително обучението на младите хора, ще подпомогнат значително реализацията на нашия проект. В допълнение, това трансевропейско партньорство ще включва също важния принос на Италия, Словения, Турция и България, предоставяйки различни подходи за разрешаване на уреждането на мачове, благодарение на техния силен ангажимент към тази тема.

Всеки партньор ще играе активна роля, представляваща собствената си добавена стойност към проекта и ще работи заедно, за да осигури положително въздействие върху младите бенефициенти на IAM. Така съвместната инициатива на различни заинтересовани страни, представляващи образователния сектор, спортното поле и защитата на потребителите и спорта, ще допринесе за повишаване на осведомеността на младите спортисти за необходимостта от по-добро разбиране на тази настояща опасност за запазване на почтеността, прозрачността и справедливостта в спорта.

Проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти/ в съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.