Проект: HEPA

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НЕРА СЕ ПРОВЕДЕ В БЕЛГРАД
15.12.2021 г.
В периода 13–15 декември 2021, в Белград, Сърбия се проведе международна среща по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Срещата събра представители на 6 партньорски организации от пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като от името на Асоциация за развитие на българския спорт представители бяха спортните специалисти Ивелина Кирилова, др. и Мариана Борукова, др.

Ползите за здравето от практикуването на спорт и физическата активност (ФA) са добре установени в научната литература. Изследвани са многобройни резултати за документиране на ползите от ФА върху човешкото здраве, включително намалено разпространение на хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония), подобрено психическо здраве (депресия, стрес), качество на живот, повишен функционален капацитет, подобрени когнитивна умения (намалени нива на деменция, болест на Алцхаймер), водещи до подобрение в качеството на живот и намалена смъртност. Физическата активност е в основата на човешкото здраве и благосъстояние. Социалните ползи от участието в спорт и физическа активност са особено важни за възрастните хора. Мерките за насърчаване на участието в различни физически активности често са насочени към деца и младежи и по-малко се фокусират върху значението на физическата активност за лица на възраст над 65 години. Проектът ще обърне специално внимание върху лицата настаненени в „Домове за стари хора“, сдружения и асоциации на възрастните хора и тн. Проучванията показват, че 25% от лицата на възраст над 60 години в Европа са физически неактивни, от което става ясно, че Европа се нуждае от иновативни упражнения за тази целева група, които да вземат предвид тяхното физическо състояние, ограниченията свързани с тяхното здравословно състояние и физическите възможности, които те притежават. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва участието в поне 150 минути аеробна физическа активност с умерена интензивност всяка седмица. На ниво Европейски Съюз (ЕС), от докладът, представен от Тибор Наврачич (Еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта в Европейската Комисия) в София по време на годишния Спортен Форум на ЕС става ясно, че нивата на участие в спорт и физическата активност не са се променили и остават ниски от последното проучване на Евробарометър.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA СА:
• Осигуряване на предпоставки за разработване на нови образователни модули и препоръки – създаване на експертната група за подготовка на образователните модули и разработване на препоръки;
• Анализ на настоящите насоки за HEPA в страните партньори в проекта;
• Анализ на добрите практики свързани със спорта и физическата активност за лица на възраст 65+;
• Анализ на нуждите на лицата в сферата на масовият спорт като треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
• Създаване на „Ръководство и обучителни модули“ за работа с лица на възраст 65+, за треньори, фитнес професионалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
• Изграждане на капацитет в треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, физиотерапевти, обучители) и пилотни спортни програми подходящи за лица на възраст 65+.

ОЧАКВАНИЯТ ЕФЕКТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЕКТ HEPA СА:
• минимум 50 обучени треньори и фитнес професионалисти за работа с лица на възраст 65+ (10 на партньор в проекта);
• минимум 50 обучени общо практикуващи лекари;
• Провеждането на 5 кръгли маси;
• Организиране на пилотна програма за спорт и физическа активност за минимум 30 лица на възраст 65+, с продължителност 4 месеца (за всеки един партньор в проекта).

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA СА:
• Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, по отношение на социалното включване и подобряване на здравето;
• Анализиране на настоящите HEPA насоки в страните, в които се изпълнява проекта, и разработване на нови препоръки за прилагане на HEPA с акцент върху нови упражнения, адаптирани към лица със сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, използвайки мултисекторен подход;
• Укрепване на капацитета на кинезитерапевти и треньори, чрез неформално обучение по методология за провеждане на спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, в страните партньори в проекта;
• Укрепване на капацитета на общо практикуващите лекари относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+;
• Създаване на мрежа от заинтересовани страни (организации, партньори в проекта, кинезитерапевти и общо практикуващи лекари), национални и местни спортни организации, държавна и местна власт, здравни институции и тн.

Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.