Проект ENDURANCE

АРБС е партньор в проект ENDURANCE
18.08.2020 г.
Спортът е най-популярната развлекателна дейност, която от векове е важен елемент на обществото. Предприемачеството също е интегрална част от обществата от векове, като подпомага хората да израстват социално и икономически. Европа инвестира много в образованието по предприемачество (ОП), за да поддържа икономическия растеж и социалното включване. ЕС също така признава необходимостта да се преосмисли начина на идентифициране, преподаване и възпитание на предприемачеството. Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но рядко се разпознават и рядко се ползват в максимален капацитет. Двете рядко се срещат заедно в ПОО /професионално образование и обучение/ като ефективно свързани дейности със синергични връзки: оттук и необходимостта от придобиване на важни предприемачески компетенции поради ниското ОП в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на специално обучение по предприемачество.

Проект ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на общите основи между спорта и предприемачеството, като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правила, екипност, самостоятелност, конкуренция, успех / неуспех и т.н. ,

Целта на ENDURANCE е да възроди предприемаческия дух и да модернизира начина, по който предприемачеството е отразено в ПОО и да:
1) Картографира динамиката на спорта и предприемачеството, общите черти и взаимовръзките за устойчива кариера на учащите се в ПОО и спортните системи
2) Разработи ENDURANCE адаптирани обучения и инструменти за предприемачество
3) Създаде онлайн интерактивна платформа OER за обучение(виртуално и смесено обучение)
4) Осигури устойчивост на постигнатите резултати и насърчаване на тяхното прилагане в ПОО и спортните екосистеми
5) Насочи дискусията на политическо ниво към предприемачество чрез Зелена книга за ENDURANCE

Целевите групи са учащи се през IVET, C-VET и висше ПОО, обучители и доставчици на ПОО, както и участници в спортната екосистема (спортисти, треньори по вид спорт, професионалисти, свързани със спорта, мениджъри на спортни асоциации и техните членове).

В проект ENDURANCE участват:
> 8 партньори
> 150 целеви групи от ПОО и спортния сектор
> 84 спортни организации
> 70 регионални и национални институции, отговорни за политиките
> 49 спортни и предприемачески структури
> 70 Европейски отговорници за политиките
> 20 ЕС/международни отговорници за политиките
> 174,727 граждани, достигнати чрез разпространение на резултатите (приблизителна бройка)

Проект ENDURANCE е структуриран на базата на 4 интелектуални продукта, с ясно описани задачи:
  • IO1 ENDURANCE OER обучителна платформа на 7 езика
  • IO2 Създадена оперативна връзка между спортната и предприемаческа динамика
  • IO3 Разработени и разпространени ENDURANCE Toolkit, електронни обучителни материали за ПОО обучаеми, свързващи предприемачеството и спорта
  • IO4 ENDURANCE насоки и Зелена книга

Проект ENDURANCE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.