ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: EHPARP

АРБС ПРОВЕДЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ EHPARP
14.04.2022 г.
В периода 13-14.04.2022 г., в София, България, се проведоха популяризиращи събития по проект „Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon – EHPARP“. В тях взеха участие над 50 треньори, спортни специалисти и студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“. По време на събитията бяха дискутирани теми като характеристики и профили на спортистите по модерен петобой, потенциала на масовия спорт като средство за насърчаване на положителния ефект на физическата активност върху здравето и образованието, както и как спорта може да се използва като средство за предаване на положителните ценности на честната игра, спазването на правилата на играта, взаимното уважение, солидарността, честността и дисциплината.

Проект EHPARP има за цел да използва модерния петобой, като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младеж и възрастно население и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини съставящи петобоя, обучени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой.

ПРОЕКТЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
1) Младежи на възраст 18-30 години, които не спортуват, но са мотивирани да започнат физическа активност и спортни упражнения чрез модерен петобой;
2) Възрастни на 31-55 години, които не спортуват, но желаят да използват петобоя като инструмент за физическа активност и благосъстояние/активно остаряване.

Според данни на Евробарометър (2014 г.) относно участието в спорта и физическата активност подчертава, че 59% от европейското население никога или рядко спортува, като този процент е 19% сред европейските младежи на възраст 15-24 години. Според Евробарометър, участието в спорта намалява до 46% сред населението на възраст 25-39 години (съответният процент сред лицата на възраст 15-24 години е 64%);
Модерния петобой предлага подходящи възможности за разширяване на участието на младите хора в положителните здравни и психо-социални ползи на спорта. Дисциплината е неразделна част от олимпийското движение и един от крайъгълните камъни на младежките олимпийски игри, проведени в Буенос Айрес между 6 и 18 октомври 2018 г. Разгледан от гледна точка на своите ползи за здравето, петобоят предоставя многоцелеви спорт, който е комбинация от различни дисциплини и позволява разработването и усъвършенстването на разнообразни и взаимосвързани умения и способности по координиран и взаимодействащ начин.
Повишаването на осведомеността и активното участие в програмите по петобой на местно ниво изискват сътрудничество между спортните организации, отговорни за теоретични и практическия принос и специфичните процеси и предизвикателства на спорта и неправителствените организации, които могат да допринесат към размера на обхвата и атрактивното и образователното въздействие в широк план на голяма целева група от младежи и възрастните, чрез въвеждането на неформални техники на обучение.
В същото време, повишаването на местния капацитет за масови дейности с млади и възрастни хора, в контекста на програмите по модерен петобой, ще бъде значително засилен, чрез използването на вече съществуващите ресурси, предоставени от аматьорските спортисти в различните дисциплини на петобоя. Тяхното овластяване като треньори/обучители в мултидисциплинарно начинание като петобой ще допринесе за развитието им като спортисти и ще ги запознае с възможностите в областта на двойната кариера.

СПЕЦИФИЧНИ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, СЪЗДАДЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ EHPARP:

1) Международен изследователски доклад, идентифициращ най-добрите профили на спортистите по модерен петобой в партньорските държави и на европейско ниво, както и определяне на знанията, уменията и компетенциите, характеризиращи профилите на треньорите и обучаващите по петобой, съвместими с нуждите и профилите на спортистите в конкретните спортни дисциплини, съставящи петобоя. Докладът ще допринесе за създаването на формат за обучение на спортисти, предназначен за образователен път към тяхното развитие като треньори и обучители по петобой, работещи с представители на младежкото и възрастното население.

2) Селекция на потенциални треньори и обучители по модерен петобой във всяка партньорска държава. Изборът ще бъде насочен към спортистите от всяка конкретна спортна дисциплина, оформяща петобоя, мотивирани да развиват своя профил на треньори по петобой, който е и възможност за двойна кариера.

3) Тренировъчен формат за овластяване на треньорските профили по модерен петобой на избрани спортисти, разработен в резултат на международни изследвания. Тренировъчният формат ще бъде проведен с избрани спортисти в по време на местните дейности, като приносът, постигнат в тази фаза, е последната стъпка за неговото финализиране въз основа на конкретен опит.

4) Няколко пилотни програми (местни дейности) по модерен петобой със смесени групи от млади хора (30 на държава, от които 15 мъже и 15 жени) и възрастни (30 на държава, от които 15 мъже и 15 жени на държава) осигурени от спортистите. Местните пилотни програми ще бъдат функционални за утвърждаването на треньорските профили. Спортните събития за мултиплициране на проекта ще бъдат свързани с пилотните програми, тъй като те ще интегрират конкретно пространство, в което участниците, ще покажат резултатите от обучението си пред публика от местната общност и национални/международни заинтересовани страни в областта на спорта.

5) Наръчник, в който подробно се описват методите за утвърждаване на тренировъчните профили по петобой, съобразени със спортистите в отделните дисциплини на петобой. Наръчникът ще бъде изготвен като резултат от учебното измерение на проекта (местни обучения и местни пилотни програми) и ще включва методологически и практически инструкции за утвърждаване на треньорските профили, разработени в съответствие с методологията на проекта (Тренировъчен формат).

6) Онлайн платформа, даваща възможност на спортистите в дисциплините по петобой да разработят цялостни тренировъчни профили по петобой, чрез автономно цифрово обучение. Платформата ще бъде свързана с конкретно приложение за измерване на ефективността и напредъка в програмата за обучение.

Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.