EGPIS Наръчник за включване на момичета в спорта
10.06.2019 г.
Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2, (EGPiS2- Encouraging girls’ participation in sports 2), беше създаден в резултат от успеха на първото издание на едноименния проект и има за цел да се занимае задълбочено с някои ключови аспекти, касаещи темата за участието на момичета и млади жени в спорт, както аспекти които бяха изведени под внимание по време на първия проект. В рамките на проекта беше разработен кратък практичен наръчник, в който са включени съвети към треньори по вид спорт и учители по физическо възпитание и спорт, чрез които организаторите на проекта напомнят за осигуряването на предпоставки за равнопоставено включване на момичета и млади жени в спортни активност. Наръчник EGPIS е наличен и на български език под текста на настоящата новина.

Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт има за цел да открие кои са необходимите фактори, които биха спомогнали за развитието на спортните практики насочени към момичета и млади жени, като конкретните и специфичните цели са:
• Развитие и тестване на нови методи, базирани на активното участие на момичета, несъстезателни подбори, отборен дух, креативност и забавление;
• Създаване на методи и обучителни пътеки за повишаване на активното участие на момичета в разработването на нова спортна динамика заедно с учителите и спортните професионалисти, включително всички видове игри, музикални дейности, спортни комбинации, правила за адаптация и др..

Проект EGPiS2 има за цел да изследва тези аспекти и да създаде следните резултати, на базата на:
  • О1 – Изследване на Социални фактори, окуражаващи момичешкото участие в спорт.
  • О2 – Насърчаване на участието на момичета в Спорт – Ръководство
  • О3 – Семинари EGPiS2
  • О4 – Насърчаване на включването на момичета в Спорт - Обучителен Курс

По този начин, проекта има за цел да намери отговорите, които произлизат от разпространението на равни възможности в спорта, и по-точно относно специфичната целева група: момичета и млади жени.
В същото време, проекта иска да популяризира и насърчи благосъстоянието и социалното включване чрез спорт, тъй като в основата си има концепция и спортна практика не като необходима професионална дейност, а като нещо, което е насочено към всеки: добро физическо състояние, социализация, междукултурен диалог и диалог между поколенията. Всичко това е заложено в основата на проекта.


В същото време, проект EGPIS разглежда много релевантни въпроси, отнасящи се до следните целеви групи:
  • Момичета на възраст от 12 до 16 години, за които различни методологии бяха създадени и структурирани с цел да се насърчат тези момичета към участие в спорт или да продължат с регулярна физическа активност.
  • Втората целева група се представлява от тези „социални фактори“ като семейства, учители и директорите на училища, заедно със спортните клубове, които имат важна роля за улесняване на участието на момичетата в спорта. Тази конкретна цел, обикновено не е много наясно с проблемите, с които трябва да се справим, нито пък кой е най-подходящия курс за действие, който трябва да се следва във връзка с разрешаването им.
  • Третата цел е представена от политиците и местните администратори, отговарящи за образователната и спортната политики. Тук целта е да се запознаят с гореспоменатите проблеми, към които е насочен проекта и необходимите стратегии, които да се справят успешно.

Дейностите по проект EGPIS - Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2 са съ-финансирани по програма Еразъм Плюс Спорт на Европейската комисия.