ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: On the way to acceptance

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ ON THE WAY TO ACCEPTANCE
30.07.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.

ЦЕЛИ:
• По-добро разбиране на процеса на поява на дискриминация и стереотипи, както и на начина, по който се чувстват дискриминираните младежи на възраст до 30 години в страните партньори по проекта;
• Формиране на собствени мнения и решения на младите хора до 30 години;
• Повишаване на творческото и критичното мислене на младите хора до 30 години;
• Предоставяне на инструменти за работа, преподаване и информираност по темите на поведението и толерантността, на младежките лидери;
• По-активно участие на младите хора в социалните въпроси, особено в дейностите, свързани с толерантното поведение;
• Интеграция на младежите с други култури – мигранти и групи в неравностойно положение, по време на пилотните обучения в страните партньори;
• Разпространение на нагласите за приемане и разбиране на другите, сред младежките лидери в страните на партньори;
• Разпространение на междукултурния диалог сред младежките лидери в страните партньори;
• Превенция на нетолерантността сред младите хора и младежките лидери от страните партньори;
• Разпространение на ценности, човешки права, уважение и ценностната програма на ЕС сред младите хора и лидери в страните партньори.

За да бъдат ефективни образователните дейности, трябва да бъдат използвани образователни инструменти, които да подкрепят аспекта на знанието и нагласите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Млади хора до 30 годишна възраст, които имат желание да работят по темите на толерантността и дейностите на приемане, но в същото време не са преминали обучение относно това от какво произлизат стереотиите, какъв е процесът на дискриминацията, какви ползи имаме от различните светове и защо трябва да приемаме другите;
• Родители и настойници, които ще използват шифрования комикс, като инструмент както за младите хора, така и за собствената си кариера, за да говорят за толерантност и да обменят добри практики;
• Преподаватели, които могат да използват нашите материали и предложения за уъркшопи, за да допълнят своите уроци;
• Младежки организации, работещи по темите на толерантността и приемането, които също ще използват нашите материали в своите неформални дейности;
• Хора, които са били „подложени на дискриминация“ – имаме желание да ги включим в нашите дейности, особено за да оценят съдържанието на резултатите и по време на събитията за разпространение;
• Младежките лидери ще имат възможност да изпробват себе си и да „срещнат“ нови инструменти, които да използват в своите младежки организации.

ДЕЙНОСТИ:
Първа среща в Полша
20 карти „Толерантност“ с предложения за уъркшопи
4 Виртуални ескейп стаи на тема „Предотвратяване на дискриминацията“
Шифрован комикс за родители – добри практики
Ден на Толерантността във всяка държава
Финална конференция на тема „Приемането е изграждане“ (Acceptance is building) в Полша
Среща за оценка в Турция

ПАРТНЬОРИ:
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, Полша
Social Hacker, Гърция
Surdurulebilir Kalkinma Dernegi, Турция
Асоциация за развитие на българския спорт, България