ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Art of Creative Thinking

Кандидатствай за обучителен курс Art of creative thinking
24.06.2021 г.
КОГА:
14.08.2021 – 21.08.2021
КЪДЕ:
София, България
УЧАСТНИЦИ:
35 участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия


ЗА ПРОЕКТА:
Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници (Обучителен курс), която ще работи за придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото – творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.

Роботите все по-често ще заместват ръчния труд в така наречената Индустриална революция 4.0, като обществата ще трябва да насърчават това, което различава човека от машината (поне засега): креативността. Доказателството, че психологическото и физическото благополучие е от първостепенно значение за креативното мислене, ще обърне историческата размяна на човешкото здраве за икономически растеж. Както пише Клаус Шваб, основател на Световния икономически форум, „Убеден съм в едно нещо – че в бъдеще талантът, а не капиталът ще бъде критичният фактор на производството“. Четвъртата Индустриална революция се движи от креативни хора, а не от сливането на технологии. Усъвършенстването на технологиите и тяхното ефективно сливане не е основната движеща сила на тази революция - това е резултат. Креативността е основната движеща сила зад тази „индустриална революция“. Макар да е вярно, че изкуственият интелект, суперкомпютри и производството на роботи, вече са започнали да променят работната сила и икономиката, творческата работна сила в компании като Google, Tesla, SpaceX и други забележителни компании е това, което помага за проектирането на нашето бъдеще. В същото време, 40% от работодателите не могат да намерят хора с подходящите умения, с които да запълнят свободните им работни места и твърде малко хора имат подготовката, нагласата и компетенциите, за да създадат собствен бизнес или да търсят нови възможности. В същото време 65% от учениците в момента ще работят професии, които все още не съществуват. Образованието и обучението в Европа е в компетенциите на държавите-членки. Националните и регионални пазари на труда и образователните системи са изправени пред свои специфични предизвикателства, но държавите-членки са изправени пред сходни проблеми и възможности. Ето защо европейските инициативи за развитие на умения имат за цел да мобилизират всички заинтересовани страни от ЕС по следните направления: Умения за разбиране; Развиване на умения; Показване на умения. В съответствие със стратегията „Европа 2020“, специфичните за всяка държава препоръки, свързани с развитието на умения, се отправят всяка година до голям брой държави-членки, които да адаптират националното разработване на политики. Подкрепата за разработване на национални стратегии за развиване на умения във връзка е на разположение, за да помогне на държавите-членки да разработят конкретни политически отговори, докато финансирането от ЕС (Европейски социален фонд, Еразъм+, Младежка инициатива за заетост, EGF, Хоризонт2020, EaSI, EFSI, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME)) помага да се приложи на практика самата политика. Този процес трябва да бъде хоризонтален и трябва да се използва във всички налични области, за да може да осигури правилното прилагане на иновативни образователни методики и да подготви младите хора за бъдещите предизвикателства.

ПРОЕКТЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
 Да запознае младежките работници с уменията и знанията на бъдещето, с акцент върху креативното мислене;
 Пълно разбиране на появяването на креативното мислене и по-нататъшно му развитие в младите хора;
 Разбиране на политиките и приоритетите на ЕС в областта на овластяването на младите хора в личностното и професионалното им развитие;
 Обсъждане и намиране на възможните решения на предизвикателствата на настоящата ситуация и бъдещите сценарии за развитие у младите хора на необходимите умения и знания за Индустриална революция 4.0;
 Повишаване на знанията и придобиване на опит за това как ще изглежда нашият свят в предстоящите години и готовност за новите предизвикателства и възможности;
 Повишаване на разбирането на политиките на ЕС в сферата на спорта и физическата активност и как спортът може да допринесе за развитието на креативното мислене;
 Овластяване на младите хора да бъдат по-запознати с политиките на ЕС;
 Създаване на мрежа от професионалисти от различни държави, които разбират и изпълняват, във всекидневния си живот, ценностите на ЕС;
 Развитие на потенциала на младите хора за образование и работа.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
 Младежки работници/спортни треньори/социални работници/обучаващи, които са активни в своята общност;
 Мотивирани да развиват компетенциите си в областта на креативното мислене, както знанията и уменията си за бъдещето;
 Ангажирани да присъстват през цялото време на обучителния курс;
 Препоръчително на възраст над 25 години;
 С възможност за работа изцяло на английски език.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
7 пълни работни дни, 1 ден за пътуване в периода 14-21 Август 2021 г., София, България. Държавите, участващи в проекта са: България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия с общо 35 участници (5 младежки работници от държава + 2 треньори – от България и Босна и Херцеговина + 1 фасилитатор – от България).

Обучителният курс ще следва неформални методи на обучение: комбинация от различни креативни и интерактивни методи: теоретична информация, кръгла маса, Compass/Salto сесии, индивидуални/групови дейности, упражнения, работа по примери в малки групи, казуси и експерименти и използването на Спорта като образователен инструмент за придобиване на умения и знания.
Противоепидемични мерки: По време на събитието ще бъдат приложени всички мерки за безопасност, действащи към момента на провеждане. Моля, обърнете внимание, че ако са необходими PCR тестове, то те не се покриват от бюджета на проекта и са отговорност на всеки участник. Всички одобрени участници ще бъдат информирани за мерките преди самото събитие.

Какво да вземете със себе си:
 Удобни дрехи;
 Информационни материали за Вашата организация – брошури, постери, визитки и др,;
 Традиционни храни/напитки/костюми/презентация/история/интересни факти, с които да представите Вашата страна по време на междукултурната вечер;
 Добро настроение!


СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 30/07/2021
ПЪЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
АПЛИКАЦИОННА ФОРМА