Първа международна среща по проект PICS
11.03.2018 г.
В периода 10-11 март 2018 в Букурещ, Румъния се състоя първата международна среща по проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS//. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Христо Джамбазки – доброволец в организацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта и възможностите за да ползване на спорта като средство за социална промяна и да насърчаване на използването му за постигане на социални постижения. Основната цел на проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е да се фокусира върху популяризиране на доброволческите активности в спорта, заедно със социалното включване, равните възможности и информираността за значението на физическите активности, повишаващи здравословното състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.

По-специално, проект PICS се стреми да постигне следните цели:
• да повиши знанието на участниците за концепцията на спорта като значение за принос на социалните промени;
• да се насърчи обмена на добри практики сред включените организации;
• да се повиши информираността за ползите от спортната практика и физическата активност;
• да се обучат участниците как да преоценяват изоставени пространства;
• да се подобри партньорството и взаимовръзката сред организациите и институциите, включени в проекта;

За постигането на горепосочените цели ще бъдат организирани четири основни дейности (първа среща, два обучителни курса и заключителна церемония). Иновативните аспекти на проекта се състоят в решението да се предложи на участниците най-изчерпателната визия за концепцията на спорта. Освен това, в този проект, добавената Европейска ценност ще бъде създадена чрез популяризиране на най-добрите практики във всички участващи държави-членки, чрез свободното движение на хората, включени в проекта и чрез създаване на мрежи. Планът за разпространение и мерките ще видят употребата на различни инструменти, в частност чрез интернет и социалните мрежи, защото тези инструменти дават много възможности за достигане до голяма аудитория.

Проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.