АРБС е партньор в проект PICS
08.01.2018 г.
В последните години Европейски и международни организации са работили задълбочено, за да опишат способностите на спорта като средство за популяризиране на социалните промени и да насърчат използването му за постигане на социални постижения. Все още, много подобрения следват да бъдат направени. Основната цел на проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е да се фокусира върху популяризиране на доброволческите активности в спорта, заедно със социалното включване, равните възможности и информираността за значението на физическите активности, повишаващи здравословното състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.

По-специално, проект PICS се стреми да постигне следните цели:
  • да повиши знанието на участниците за концепцията на спорта като значение за принос на социалните промени;
  • да се насърчи обмена на добри практики сред включените организации;
  • да се повиши информираността за ползите от спортната практика и физическата активност;
  • да се обучат участниците как да преоценяват изоставени пространства;
  • да се подобри партньорството и взаимовръзката сред организациите и институциите, включени в проекта;
За постигането на горепосочените цели ще бъдат организирани четири основни дейности ( kick off среща, два тренинг курса и заключителна церемония). Иновативните аспекти на проекта се състоят в решението да се предложи на участниците най-изчерпателната визия за концепцията на спорта. Освен това, в този проект, добавената Европейска ценност ще бъде създадена чрез популяризиране на най-добрите практики във всички участващи държави- членки, чрез свободното движение на хората, включени в проекта и чрез създаване на мрежи. Планът за разпространение и мерките ще видят употребата на различни инструменти, в частност чрез интернет и социалните мрежи, защото тези инструменти дават много възможности за достигане до голяма аудитория.

Проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.