Кандидатствай за обучение Спорт срещу дискриминация
26.02.2018 г.
Кандидатствай за обучение Спорт срещу дискриминация
Локация и период: Гданск, Полша 9 – 17 април 2018 година
Участници от България: 7 участника, работещи с млади хора (без възрастова граница)


Основна цел:
Проектът включва реализацията на международен семинар, с цел да предостави на участниците инструментите за междукултурно образование, достъпни в спорта. Тези инструменти трябва да стимулират процеса на интеграция както при етнически, така и културно разнообразни групи от млади хора. Семинарът ще бъде използван и като поле за обмен на опит между НПО организациите в областта на борбата с екстремизма и враждебните действия сред младежите, посещаващи спортни класове и спортни събития. Друга цел на семинара е обмен на добри практики в областта на създаването на възможности за интеграция сред етнически и културно разнообразни групи от млади хора, участващи в спортни занимания и аматьорски спортни събития. Дейностите по проекта ще се съсредоточат върху изпълнението на приоритета на програма Еразъм+ 2017 г., в който се призовава за насърчаване на разнообразието, междукултурния и междурелигиозен диалог, общите ценности на свободата и толерантността. Целта на проекта е да подготви 35 младежи с методите на интеркултурна педагогика, които могат да се използват по време на уроци и спортно-развлекателни събития, насочени към етнически и културно разнообразни групи от млади хора.
Пътни разходи:
За участници от Испания – 360 евро на човек;
За участници от други държави, вкл. България - 275 евро на човек
Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.
Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: текущ
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/ruqok3dydgusbew/Application_Form.doc?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/fb7z29k4vu66lr8/info%20pack%20-%20Sport%20against%20discrimination.pdf?dl=0

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност КА1

Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".