АРБС взе участие в първото заседание на ОСВМ към ММС
18.12.2017 г.
На 18.12.2017 г. от 10 ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта (зала, ет. 5) се проведе първото заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Представител на „Асоциация за развитие на българския спорт“ беше Константин Занков – член на УС на организацията. Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Представяне на участниците;
2. Кратък обзор на дейността на ММС през 2017 г.;
3. Представяне на приоритетите на ММС за 2018 г.;
4. Предложения от членовете на Обществения съвет за съвместни инициативи, дейности и др.;
5. Разни.

Съгласно Заповед с № РД-09-617/06.11.2017 г. на министъра на младежта и спорта за състава на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, “Асоциация за развитие на българския спорт“ е сред организациите, членове на съвета с двамата представители – Йоанна Дочевска и Константин Занков и ще работи активно за развитие на доброволчеството в България, включително нормативна уредба в сферата. АРБС ще настоява и за актуализация на съществуващите нормативни документи в сферата на младежката политика, насочени към създаване на знания и умения за бъдещето на младите хора, които живеят в силно динамична среда и отговорните за създаване и прилагане на политики (Министерство на младежта и спорта), както и тези, които прилагат тези политики в ежедневната си работа с младите хора (младежките организации), трябва да отчитат и адаптират заложените дейности към новите реалности.