Партньорски проект проект Следващата стъпка към здрава Европа
29.09.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът се реализира в периода 20 - 28 септември 2015 г. в Закопане.Участниците бяха от 4 европейски държави: България, Кипър, Литва и Полша, като общия им брой бе 34 младежи. Основна тема на обмена бе свързана с промоция на здравето, особено в областта на правата на пациентите. По време на 9 – те работни дни на обмена, участниците научиха как да се изгради и въведе здравно обучение сред местната общност, в която живеят (за тази цел те използваха компютърни умения). Те споделиха своите знания за оказване на първа помощ при форсмажорни обстоятелства. Всички дейности бяха предведени чрез неформални методи за работа. Като резултат участниците подготвиха кодекс на правата на пациентите и ще го популяризират след обмена в местната си общност. Друг ефект от обмена бе мисловната карта на проекта, която се готви всеки ден по време на ежедневната оценка и в крайна сметка тя показва всеки аспект от здравето, който е свързан с настоящия проект.

Участници от България бяха 7 младежи и 1 лидер от 2АЕГ "Томас Джеферсън".