АРБС е партньор в проект МОСТ
13.12.2017 г.
Целта на проекта МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации.

Този проект има за цел да насърчи активно административния персонал на спортните организации, които са не само „администратори“, но много повече от това. Чрез проектните дейности и обмяната на опит, административният персонал ще бъде допълнително обучен за това как да свържат спорта с други видове индустрии (напр. туризъм, маркетинг), което може да донесе допълнителни възможности за спортния сектор - как да развият маркетингови дейности, какви възможности са осигурени от ЕС чрез финансиране на различни програми (по-специално свързани с програмата Еразъм + Спорт). Специално внимание ще бъде отделено на обучението за това как да свърже административният персонал с учените, разрешаващи спортни проблеми. Типичен пример е големият набор от студенти, бакалавърски и докторски дисертации справящи се с различни въпроси в спорта, които остават неизползвани след като учените публикуват труда или дисертацията си.

В модерният свят, спортът е много важен фактор, който оказва влияние върху цялостното развитие. Хората се присъединяват в групи, за да постигнат целите и потребностите си, които са присъщи на спорта и го правят поразителен представител на тези дейности, в които без солидарност и връзка това е невъзможно да се случи. През последните години, спортът претърпява сериозни промени, много често неприятни поради нарастване на корупцията, престъпленията, уреждането на мачове, допинг, нелегални залагания и др. От своя страна, спортните организации на всички нива (от местно до национално ниво) които разчитат основно на специалисти на доброволчен принцип, се натоварват допълнително от множество закони, регулации, наредби във връзка с функционирането на спорта, което им създава редица трудности в правилното администриране на всички процеси.

Хората в спорта, които са с управленски или административни функции, трябва да бъдат запознати с мениджмънт на спортните организации, спортен маркетинг, мениджмънт на човешките ресурси, мениджмънт на спортните съоръжения, организации на спортни събития, финанси, спортно право и др.. Следователно обмяната на опит и добри практики, които ще бъдат споделени от участниците в дейностите по проекта, семинарите и кръглата маса, ще бъдат от голямо значение не само за настоящите участници, но също и за всички заинтересовани лица в спорта и всички местни, регионални и национални спортни организации. Важно е да се има предвид, че предложените мерки ще продължат да насърчават доброволческата работа в спорта, популяризирането на включването на повече жени и хора в неравностойно положение в управленческите структури на спортните организации на местно, регионално и национално ниво.

Изключително важно за този проект бе избирането на партньорските държави, които бяха дефинирали техните местни проблеми и са готови да работят за намиране на решение. Включените в проекта партньори принадлежат към различни икономически, социални и политически системи, които създават добра база за качествена обмяна на опит. Чрез избирането на тези партньори, ние ще имаме възможност да вникнем в ситуации в държавите с различна социална, икономическа и социална околна среда, които ни гарантират, че постигнатите резултати ще бъдат разпространени и в други Европейски държави.
Съвместното партньорство по проекта не само ще даде възможност да се обмени опит, добри практики и иновативни решения сред партньорите, но също и ще даде на проекта по-голямо значение при промяната на политики на регионално и национално ниво.

Като дейности по проекта ще бъде разработен доклад за проектните дейности и заключения, които да насърчат положителна промяна и да позволят по-добра и ефикасна работа на административния персонал, сравнявайки и прилагайки съществуващото законодателство, правила и регламенти, които дефинират спорта в страните партньори по проекта.

Добавената стойност на проекта на Европейско ниво е следната:
 • по-силен акцент на ролята на спортния административен персонал;
 • иновативен подход в подкрепата на административния персонал и други лица, и рационализиране на техния достъп до адекватна информация;
 • изграждане на по-близки връзки и стимулиране на синергията на партньорите;
 • насърчаване на консултации със заинтересованите страни за създаване на функционални модели за партньорство на национално и местно нива;
 • подкрепа от националните и Европейски политики и стратегии в сферата на доброто управление в спорта;
 • подобряване на трансграничното сътрудничество и въздействие;
 • разпространение и разработване на най-добрите практики;
 • баланс на половете и включване на хора в неравностойно положение;

Резултатите от проекта ще бъдат пренесени на ниво на ЕС по следните начини:
 • мрежата от заинтересованите лица, която е развита във всяка държава ще осигури максимум пренос на знания и опит на по-широко Европейско равнище. Обобщението на резултатите от проекта ще бъде на английски език и ще бъде достъпно във всички държави от ЕС, за да бъде лесно приложено в бъдещата работа на организациите от ЕС, популяризиращи мобилност и образование на административния персонал. Основните резултати ще бъдат свободно достъпни чрез: интернет платформа на проекта и уеб страници на всички партньори па проекта.
 • насърчаване на най-добрите практики и пренос на знания в работата с административния персонал;
 • застъпване на инициативи, които подкрепят мобилности и обучение на административния персонал;
 • споделяне на опит за промени и възможности, във връзка с учене един от друг;
 • подкрепа на допълнителното професионално развитие на партньорите по проекта;
 • промотиране на иновативните аспекти на проекта за неформално образование, които лесно биха могли да се приложат във всяка държава от ЕС;

Проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е съ-финансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.