Ако желаете да подкрепитe каузата на АРБС и да спомогнете за развитието на спорта в България можете да изтеглите молба за членство от тук:
Молба за членство


  • Членуването в АРБС е доброволно, без ограничения по отношение на политическа, етническа и религиозна принадлежност.

  • Членове на АРБС могат да бъдат спортни клубове, Български спортни федерации и асоциации, сдружения от сферата на спорта и физическото възпитание, регистрирани, като юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или регистрирани според специфичен общински и/или ведомствен статут.

  • Членове на АРБС могат да бъдат търговски дружества от сферата на спорта, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението, приемат и спазват този Устав и плащат членски внос.

  • Членове на АРБС могат да бъдат дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението, приемат и спазват този Устав и плащат членски внос.

  • Членовете юридически лица запазват юридическата си и икономическа самостоятелност

  • Юридическите лица могат да бъдат приемани за членове на асоциацията въз основа на мотивирана писмена молба от Управителя или Управителния съвет, придружена с копие на съдебното решение на кандидата, удостоверение за актуалното му състояние, списък на членовете на управителните ограни и длъжностни лица, както и с декларация, в която кандидатът заявява, че приема настоящия Устав и се задължава да го спазва.

  • Физическите лица, членове на сдружението се приемат с мотивирана писмена молба, адресирана до управителния съвет, както и декларация, в която кандидатът заявява, че приема настоящия Устав и се задължава да го спазва. Документите следва да са придружени с автобиография.

  • Нови членове се приемат въз основа на решение на Общото събрание(ОС) на АРБС.

  • След одобряване от УС на молбата до нейното разглеждане от ОС съответото физическо/юридическо лице упражнява правата и изпълнява задълженията си на член на АРБС, освен правото на глас на ОС.ЧЛЕНСКИ ВНОС

Съгласно Устава на АРБС на Общо събрание на организацията, проведено на 29 март 2011г. бе взето решение за размера на членски внос, както следва:

"Членския внос на физически лица е в размер на 10 /десет/ лева на календарна година, платим до 31 март на всяка следваща и в размер на 50 /петдесет/ лева за юридически лица на календарна година, платим до 31 март на всяка следваща."

Членският внос може да бъде заплатен в брой в офиса на АРБС на адрес:

София 1000, ул. Триадица 5Б, ет. 1

или по банков път по сметките на АРБС:

  • Сметка в лева:

Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка)
ул. “К. Шапкарев” 1 София 1000
IBAN BG83 BPBI 7942 1016 0151 01
BIC BPBIBGSF