Трета международна среща по проект Just Sport в Умея, Швеция.
15.04.2018 г.
Трета международна среща по проект „Just Sport“ се проведе в периода 12 – 15 април 2018 г., в Умея, Швеция и събра партньорите в проекта, които в два работни дни обсъдиха проведените до момента дейности, бъдещите дейности и инициативи, както и подготовката на предстоящата международна конференция, която ще се проведе през месец юни в Риека, Хърватска. В срещата от страна на България взе участие Ивайло Здравков – член на управителният съвет на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор по проекта от България.

Проект „JUST SPORT“ има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). След наскоро проведена кръгла маса по темата експерти и участници заявиха, че употребата на забранени вещества и стимуланти във фитнес центровете е актуално предизвикателство и трябва да се обърне незабавно внимание върху мерките, които да спомогнат за преодоляването му, а министърът на младежта и спорта Красен Кралев заяви „Тревожни са данните за все по-ранната възраст, при която спортуващите в свободното време започват да употребявят допинг“. Той добави, че „Проблемът е валиден за цяла Европа и всички експерти признават, че не сме подготвени да се справим с него. Докато при спорта за високи постижения съществуват строги международни правила и има изградена система за следене, доказване на употреба на допинг и съответните наказания от страна на международните спортни организации, то в спорта за всички тези наказания са неприложими. Единственото ни оръжие е обучението“.

В края на семинара, участниците в него генерираха няколко интересни идеи и внимателно формулирани предложения, които бяха представени на кръглата маса. Е то най- важните от тях:
 Създаване на механизми за крос-секторен подход в политиките (контрол, информираност) за забранени субстанции, включително допинг и хранителни добавки;
 Създаване на конкретни механизми за реализиране на информационни кампании в сферата на спорта за всички относно приемането на събстанции, които могат да имат негативен ефект върху спортуващите, с акцент на младите хора на възраст до 29 години;
 Контролни механизми, насочени към здравето на гражданите (регламентиране на хранителните добавки, забранените субстанции, контрол на място (фитнес центрове, спортни организации) и на пазара в интернет);
 Национален регистър на практикуващите фитнес професионалисти и асоциирането му с Европейските бази данни за улеснен трансфер на специалисти;
 Лицензионен режим на фитнес центровете с контролни и наказателни процедури при установено нарушение на допинг регулациите и/или нарушение, застрашаващо здравето на спортуващите;
 Задължителна сертификация на всички инструктори;
 Задължително включване на темите за информация и превенция на употребата на забранени субстанции и хранителни добавки като част от обучението на фитнес инструктори;
 Прилагане на успешни модели за информиране на гражданите и борба с употребата на забранени субстанции (по примерите на Дания, Швеция, Германия) – тестване на спортуващите, обозначение на центрове, които прилагат правилата за „чист“ спорт;
 Контролен режим при вноса и продажбата на хранителни добавки (т.к. в момента е регистрационен);
 Сертифициране на хранителните добавки чрез процедура в български лаборатории преди разрешението им за продажба и разпространение в България;
 Нормативна уредба и криминализация за продажбата на анаболни препарати или забранени субстанции;
 Предприемане на конкретни действия за акредитиране на българската лаборатория към Световната антидопингова агенция (WADA);
 Конкретни санкции при установяване на продажби и разпространение на анаболни препарати или забранени субстанции във фитнес центрове;
 Регламентиране на отговорности и отговорници за промотиране на „чист спорт“, включително създаване на програма за „посланици на чист спорт“;
 Минимизиране на възможностите за институционален или политически натиск върху Национален антидопинг център и осигуряване на максимална независимост на центъра;
 Повишена ангажираност на отговорните институции в борбата с употребата на забранени субстанции в сферата на масовия спорт и прилагане на механизми за адекватен контрол;
 Обсъждане на възможностите за учебна дисциплина за здравословен начин на живот в гимназиален етап на обучение, който да включва и темата за хранителните добавки и забранените субстанции;
 Актуализация на Наредба № 47 на Министерството на здравеопазването за хранителните добавки и включване на ясна информация за пълното съдържанието на съставките на добавките, възраст за ползване, възможни странични ефекти, изисквания за чистота на съставките;
 Включване на спортните организации (спортни клубове и спортни федерации) в информационните процеси за употребата на хранителни добавки и забранени субстанции в сферата на спорта за всички;

Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта бяха проведени разнородни активности, чрез които провокирахме и стимулирахме младежите да планират здравословен начин на живот, подпомогнати и подкрепени от напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Бяха реализирани няколко обучителни модули както за самите младежи, които бяха обхванати в проекта, но така също и на специалисти и треньори занимаващи се с фитнес и кондиционна подготовка. По проекта предстои създаването и на мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.

Партньори в проект „JUST SPORT” са организации, обвързани в иновативен консорциум от Хърватска, Словения, Италия, България, Португалия и Швеция. Настоящият проект е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия и ще бъде реализиран в периода 01.01.2017 – 30.06.2018.