Информационна кампания Младежко доброволчество в спорта
23.02.2017 г.
През януари и февруари 2017 се проведе информационна кампания „Младежко доброволчество в спорта”. Кампанията стартира в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София на 26 януари 2017 и продължи на 13 февруари 2017 в Национална спортна академия "Васил Левски" и предостави информация на студентите на ВУЗ-а за ползите от доброволческата дейност за бъдещото им личностно и професионално развитие. Кампанията се реализира с подкрепата и помощта на Студентските съвети към двата университета, които сърдечно подкрепиха инициативата и подпомогнаха реализацията й. Общият брой обхванати младежи с кампанията и информирани за възможностите за развитие чрез доброволчество, докато спомагаме и за подобряване на обществената среда са над 2000.

Кампанията е част от проект „Младежко доброволчество в спорта", който има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни. Дейностите по проекта включват теоретично обучение на 50 доброволеца и организация на детски спортен празник като практика към доброволческото обучение, които се проведоха в периода 18-19 февруари 2017г. Беше осъществена и информационна кампания сред младежи и студенти за ползите от доброволческата дейност.

Проект „Младежко доброволчество в спорта„ е съфинансиран от Национална програма за Младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-28/15.12.2016. Национална програма за младежта (2016-2020), е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г.

АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.