Доброволческо обучение – Младежко доброволчество в спорта
18.02.2017 г.
На 18 февруари 2017 се проведе обучение на 50 младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017. Обучението бе реализирано чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт”. Младите хора, участващи в проекта, приеха ролята на посланици на добри практики и бяха овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта.

По време на дискусиите, младите хора, които взеха участие в събитието изразиха своята позиция за необходимостта от закон за доброволческата дейност, който да легитимира знанията и уменията, натрупани по време на доброволческа дейност. Бяха обощени и нуждата от държавен орган, който да подпомага този тип дейности, регистър на доброволците, който да отразява знанията и уменията, които младежите придобиват при доброволчество, препоръчителна застраховка за доброволците, която да покрива рисковете по време на дейностите, създаване на все повече национални инструменти за промотиране и задължителна доброволческа дейност в образователната система.

Благодарение на подобни проекти, „Асоциация за развитие на българския спорт” има за цел създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на доброволческата култура в България, с акцент върху доброволческата дейност на младежи в сферата на спорта. Организацията поставя акцент и върху развити компетенции на застъпничество и активно гражданство, както и легитимиране на знанията и уменията, придобити по време на доброволчество в спорта. Паралелно с обучителните дейности в рамките на проект „Младежко доброволчество в спорта” се провежда и кампания за популяризиране на доброволческата дейност с достигнати 1500 младежи.

Обучението е част от проект „Младежко доброволчество в спорта", който има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни. Дейностите по проекта ще включват теоретично обучение на 50 доброволеца и организация на детски спортен празник като практика към доброволческото обучение, които ще се проведат в периода 18-19 февруари 2017г. Ще бъде осъществена и информационна кампания сред младежи и студенти за ползите от доброволческата дейност.

Проект „Младежко доброволчество в спорта„ е съфинансиран от Национална програма за Младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-28/15.12.2016. Национална програма за младежта (2016-2020), е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г.

АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.