Проект за добро управление в спорта стартира в София
30.03.2018 г.
В периода 27-30 март 2018 в София се състоя първата международна среща по проект „Добро управление в спорт“, който „Асоциация за развитие на българския спорт“ ще координира в период от 30 месеца и който има за цел да предостави анализи и конкретни инструменти за подобряване на управленските процеси в сферата на спорта. В срещата взеха участие представители на партньорските организации по проекта от България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия, които в рамките на срещата разгледаха целите, които проекта ще постигне и стъпките за реализацията на дейностите, които да гарантират по-висока прозрачност на публичното лице на спортните организации чрез методология за анализ на интернет страниците им, обучителни и сертификационни дейности, включително онлайн обучителен модул, дейности за популяризиране на ценностите и принципите за добро управление, както и конкретни инструменти за постигането на устойчиво и прозрачно управление в сектора. По време на срещата, в която взеха участие представители на спортни и академични организации от партньорските държави, както и представители на национални Олимпийски комитети, бяха обсъдени предизвикателствата, пред които е изправен спортния сектор с оглед на осигуряване на доброто управление и какви са възможните инструменти, с които тези предизвикателства могат да бъдат преодоляни.

Доброто управление в спортния сектор е тема, която в последните години става все по-актуална и предприемане на спешни мерки за борба с настоящите проблеми в сферата на управлението на спорта в Европа е силно необходимо, като се има предвид:
• Нисък брой на хора, активно въвлечени в спорт и физическа активност. Спортът днес е една от многото възможности, които имат гражданите на ЕС и не винаги е най-атрактивната такава;
• Интереса на членовете на обществото, които са въвлечени в спорт намалява все повече и повече поради безкрайните скандали, корупция, уреждане на мачове, допинг, липса на прозрачност, дейности, не фокусирани върху спорта за всички и публично финансиране, инвестирано главно в професионалния спорт;
• Публичното внимание се повишава по отношение на разходите за публичните финанси (скорошното отказване на градовете – кандидати за домакини на Олимпийските игри) и отразява проблемите на управлението в спорта, като се отчита все по-висок процент на загуба на доверие в потенциала на спортните организации и все по-ниската вяра за връщане на инвестициите, направени в големите спортни събития;

Европейски, национални и местни спортни организации и федерации, както и спортното управление на всички нива, трябва да осъществят необходимите реформи, които вече бяха заявени от много Европейски спортни организации, с подписване на декларацията за добро управление (представена в Брюксел 2016 и подписана от АРБС в Малта през Март 2017). Тъй като спортните органи бяха поканени да се ангажират с популяризирането или прилагането на основните принципи за добро управление в спорта: почтеност, прозрачност, отчетност, демокрация и приобщаване, и тъй като това е само началото на един процес, всички ние трябва да предприемем мерки на всички нива, за да направим отново спорта конкурентен в динамичния свят.

До момента, в Европа се полагат усилия, да се повишат стандартите в управлението на спортния сектор, и по специално принципите на демокрация, прозрачност, отчетност при вземането на решения и включването в представителството на заинтересованите страни. Като се има предвид голямото разнообразие от спортни структури в различните Европейски държави, ЕС цели да засили прилагането на принципите за добро управление в сектора на спорта в Европа. Правилният подход следва да осигури допълнителна добавена стойност в работата на национално ниво чрез събиране и споделяне на добри практики и предоставяне на практически препоръки, които биха помогнали да се повишат стандартите за добро управление в спорта.

До момента, в сферата на Доброто управление в спорта, бяха направени следните стъпки:
  • Бялата Книга на Спорта, 2007 отбелязва, че саморегулирането е способно да се справи с голяма част от промените, които оказват влияние върху спорта, ако се прилагат принципите за добро управление;
  • В Съобщението си от 2011 г. (Развитие на Европейското Измерение в Спорта), Комисията показва по-комплексна позиция, отбелязваща че доброто управление в спорта е условие за автономността и правилното функциониране на спортните организации;
  • През 2011 г., темата за добро управление и засилване на влиянието на спортните организации в Европа бяха включени в Подготвителните действия в сферата на спорта. Осем проекта бяха селектирани, изпълнени и приключени до края на 2013 г.;
  • Беше основана Експертна Група за Добро Управление към ЕС на базата на Резолюцията на Съвета относно Работен План на ЕС за Спорт 2011-2014. През Октомври 2013 г., Групата прие препоръки на базата на Принципите за Добро Управление в Спорта в ЕС и ги представи пред Съвета на ЕС.
  • През 2016, бе проведено Ключово събитие за добро управление в спорта и бе стартирана процедурата за обществена подкрепа и приемане на Принципите за Добро Управление в Спорта, подписани от 32 спортни организации в Европа.
  • Интегриран подход към Спортната Политика: доклад за добро управление, достъпност и почтеност бе приет от ЕП и също така това бе основната тема на Спортният Форум 2017, който се състоя по време на Малтийското Председателство. По време на събитието, координаторът на този кандидат - АРБС подписа приемането на принципите на добро управление в сферата на спорта.

Въз основа на разликата, посочена в гореспоменатият анализ на политиките и действията, предприети на равнище на ЕС, и отчитайки необходимостта от възстановяване на доверието в спорта и възвръщането на принципите на добро управление във всекидневната работа на спортните организации от ЕС. Приемайки, че спортът е амбиция, емоция и вдъхновяване, инициирано от хората за хората, доброто управление в сферата на спорта трябва да бъде основано на лични убеждения от лицата, вземащи решения за почтеност, отдаденост и справедливост, както и на принципите за „честна игра“, отборна работа, дисциплина, равен старт и недискриминация. Повече от видимо, е че значението на подчертаването и разпространението на доброто управление като уникално решение на кризата, през която минават спортните организации и убеждението на Европейските граждани, че отговорността и прозрачността в спорта са с висок приоритет. Заради това, настоящият проект „Добро управление в спорта“ цели да намери път за анализиране, събиране и разпространение на нужните практики за видимост на взетите решения, органите на управление, прозрачността на публичното финансиране. Ние вярваме, че добавената стойност на този проект и всички резултати от него - анализ и доклад на настоящето състояние на отговорността и прозрачността, обученията, образованието и събитията за разпространение на резултатите по темата за добро управление, срещите с отговорниците за вземане на решения и самостоятелното обучение на специалисти в сферата на спорта за доброто управление в спорта ще допринесат за увеличаването на хората, които вярват в спортните организации и ще се включват във все повече и повече спортни дейности. Резултатите от проекта ще бъдат достъпни за спортните организации на местно, национално и Европейско равнище, както и за образователните институции, местните органи, неправителствените организации и националните органи в сферата на спорта.

Настоящето партньорство ще изпълни различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се фокусира върху развитието, идентификацията, анализирането, разпространението и споделянето на добри практики в доброто управление, както и даването на препоръки на някои наблюдаваните вече практики, които могат да бъдат подобрени. Анализа, който ще бъде изпълнен по време на проекта ще бъде полезен за всички спортни организации в Европа, независимо от техния капацитет и обхват на дейностите. В настоящата реалност, нашето обществено „лице“ е достъпно с няколко клика и трябва да бъдем сигурни, че това „лице“ отразява реалността и ни дава цялостна картина за отчетност и прозрачност. Този проект идентифицира и адекватно адресира ясни специфични нужди за поднасяне на нов подход на управление и администрация в сферата на спорта на национално и Европейско равнище. Проекта ще добави съществуващите знания, ноу-хау и практиките към организациите и хората включени в проектните дейности и резултатите.
Всички дейности, осъществени по проекта ще бъдат достъпни и могат да се използват като ООР (отворени обучителни ресурси) от заинтересованите страни. Възможността за самообучение в сферата на доброто управление ще подобри спортният мениджмънт или най-малко ще представи на хората, вземащи решения и спортните администратори какво трябва да се подобри. Вярата в спорта трябва да бъде възстановена и това е една малка, но полезна препоръка - да се представи кои са организациите, кой взема решенията, как се изразходват обществените средства, кой е отговорен за организационните въпроси на всички равнища.

Основните цели, върху които сме се фокусирали в проекта са:
• Подобряване на доброто управление в спорта и в спортните организации в Европа на местно, национално и европейско ниво;
• Анализ на общественото лице на Европейските и националните спортни организации, основани на стриктен критерии и с прозрачна методология, приложима от всички тях с един и същ подход;
• Чрез планираните събития за разпространение, ще повишим вниманието към доброто управление в сферата на спорта на местно и национално ниво;
• Подготовка и подкрепа на следващите спортни лидери, които вярват и прилагат ценностите за отчетност, „честна игра“, прозрачност, справедливост, изготвени със самостоятелно обучение и международни мобилности, реализирани по време на проекта;
• Чрез проекта ще бъде укрепена базата данни за създаване на политики (изследвания, събиране на данни, проучвания) на местно, национално и Европейско ниво.
• Ще бъде повишено знанието и осведомеността за спорта и физическата активност, като в същия момент, ще бъде засилено и партньорството между институции и организации активни в сферата на спорта и физическата активност, не само вътре в консорциума, но също и на местно ниво в държавите на организациите - партньори.
• Насърчаване на принципите на добро управление в спорта за всички заинтересовани страни и създаване на мултипликатори за добро управление.
• Подобряване на доброто управление в спорта с пряк достъп до ресурси - самообучението в доброто управление в спорта;
• Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на доброто управление в спорта от различни части на Европа, които ще бъдат отдадени на проекта не само по време, но и след края на проекта с разработване и създаване на база данни от добри практики.
• Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на лицата през всички планирани проектни дейности.
• Повишаване на осведомеността за значението на ефектите от здравословното въздействие върху физиката чрез всички планирани проектни дейности.
• Увеличаване на участието във физически дейности и спорт чрез повишен брой местни дейности и събития, събития за повишаване на информираността и осигуряващи възможност на лицата да се запознаят лично с ползите от физическите активности.
• Разпространение на натрупаните знания и опита от партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добрите практики, за да вдъхнови и насърчи по-нататъшното сътрудничество и синергия по свързаните с тях теми.
• Предоставяне на възможност на специалисти от различни сфери със средствата и инструментите, да действат свободно в тяхната ежедневна работа с идеите, които могат да приложат директно.

Проект „Добро управление в спорта“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 европейски държави, координиран от „Асоциация за развитие на българския спорт“. Дейностите ще се реализират в период от 36 месеца с начална дата 01/01/2018 и разнородни дейности в България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия.