Обучителен курс по проект ETSYD се проведе в Букурещ
23.05.2018 г.
В периода 20 – 24 май 2018г., в столицата на Румъния, Букурещ се проведе обучителен курс по проект Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора - ETSYD Equity through sport for youth development. Представител на “Асоциация за развитие на българския спорт” бе Ивайло Здравков - член на УС на организацията. Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. В обучението взеха участие представители от Италия, Румъния, Финландия, Гърция и България, които проведоха спортно-обучителни сесии съвместно с учители по физическо възпитание в няколко от училищата в Букурещ.

Според община Букурещ - сектор 3, през 2011 г., най-непривилегированите училища и гимназии в района са: средно училище "Мексико" (286 ученици), средно училище № 95 (568 ученици), "Дечебал" Теоретична гимназия (1240 ученици), Специално средно училище № 5 (209 ученици), Средно училище "Войводо Негое Басараб" (319 ученици), Средно училище № 86 (760 ученици). Целевата група (преките бенефициенти), са децата и учителите от тези училища, а косвените бенефициенти на резултатите от проекта, ще бъдат спортните учители, родителите, приятелите на младежите, участващи пряко в дейностите по проекта, както и други образователни институции, информирани чрез дейности за разпространение. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез споделяне и практическо приложение на опита на „Асоциация за развитие на българския спорт“ в сферата на обучение чрез спорт – специфична методология, която развива в участващите трансверсални или т.нар. меки умения, които спомагат за тяхната личностна и професионална реализация.

Дейностите по проекта ще подобрят социалното измерение на нашето общество чрез "повишаване на общественото здраве чрез физическа активност", чрез "повишаване на ролята на спорта в образованието и обучението" чрез "насърчаване на доброволчеството и активното гражданство чрез спорта", чрез обмен на нашите ценности с други страни и използване на потенциала на спорта за социално приобщаване, интеграция и равни възможности "(Бяла книга на ЕС за спорта). Проектът ще подобри образователните техники, прилагани в часовете по физическо възпитание и спорт, които ще бъдат постигнати чрез проектните дейности и подчертава необходимостта от подобряване на образованието чрез спортни дейности за здравословен начин на живот и активно гражданство.

На местно ниво в Румъния, дейностите се изпълняват съвместно с община Букурещ - сектор 3, а международните дейности ще бъдат реализирани в партньорство с организации от България, Италия, Гърция и Финландия. Проект ETSYD е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.
Пълна информация за проекта:
http://www.bulsport.bg/equality_through_sport/view.html?nid=15947