АРБС с одобрен проект "DRIVE" по програма Еразъм+
17.12.2015 г.
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества. В последните години наблюдаваме увеличаване на агресията и насилието на младите хора в училищата и университетите. Ние вярваме, че ценностите, които спортът носи могат да помогнат за предотвратяване и борба с агресията в ранен етап чрез овластяване на младежки работници и спортни треньори да се справят с проблема чрез спортни игри.

Обучението ще се проведе в София, България и ще бъде 7 пълни работни дни. Страните, участващи в проекта са следните: България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Унгария, Италия, Литва, Полша, Испания – по 4 участници от всяка държава - общо 34 участници.

Последните данни показват, че в България насилието в училище се е увеличило в пъти за една година. Случаите на физическа агресия между ученици от началото на учебната година 2014/2015 г. са 1662. За цялата 2013/2014 училището те са общо 606.

Ние вярваме, че този проект може да даде възможност на младежки работници и спортни треньори за борба с проблемите на агресията чрез спорта, но също така може да донесе някои добри практики, които вече се използват в страни с успех в такива проблеми. Затова спортните ценности могат да бъдат използвани, за да се предотврати чувството на нетолерантност, социално изключване и маргинализация. Една от най-важните области, в която можем да използваме успешно спорта е и във връзка с правата на човека. Спортът е също така инструмент за предоствратяване на расизма и ксенофобията, както и способ за интеграция на хора със специални нужди.

Целева група:
 • младежки работници, спортни треньори, социални работници, младежки лидери, които имат опит в спортна дейност или които използват спорта като образователен инструмент и метод за превенция.

Партньори:
 • иновативен консорциум от разнородни организации, от различен вид с различна гледна точка към темата.

Учебни цели:
 • Да се повиши знанието и да придобият нови умения за спорт и дейности на открито като инструменти за превенция и борбата с насилието и агресията;
 • За да се изяснят предизвикателствата на спорта като инструмент за интеграция и обучение по отношение на съдържанието и методологията, неформалното образование, междукултурното обучение и въздействие върху местната общност;
 • За да се създаде мрежа от професионалисти (младежки лидери, спортни треньори, социални работници и преподаватели), които работят с млади хора с дивиантно поведение и посредством тези нови методологии да бъдат готови да разработват нови проекти за повишаване на осведомеността относно личното, социалното и професионално развитие на младежите.
 • Развитие на потенциала на младите хора, с акцент върху млади хора с дивиантни поведения и проблеми в образованието и заетостта.

Методологията "Образование чрез спорт" ще бъде представена и ще се използва по време на обучението, за да се даде възможност на участниците да я използват в ежедневната си работа.

Профил на участниците:
 • Младежки / социални работници, спортни треньори /специалисти или младежки лидери активни в рамките на организацията им;
 • Мотивирани да развиват своите компетенции в междукултурния диалог и спорта;
 • С опит в работата с младите хора, както и при организиране на инициативи и проекти;
 • Специалисти, които могат да действат като мултиплаери в местната си общност, за да се гарантира разпространение на натрупаните знания и умения;
 • Желателна възраст - 25+;


Проекта е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Мобилност на младежки работници”.