АРБС запозна спортни треньори с методологията Обучение чрез спорт
25.06.2018 г.
На 25.06.2018 в София се проведе обучение на спортни треньори, по време на което те имаха възможност да се запознаят с методологията за неформално обучение „Обучение чрез спорт“. В обучението взеха участие спортни специалисти от Спортен клуб „Ахил“, който развива волейбол и баскетбол в гр. София. Методологията „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. Този образователен инструмент се използва в редица европейски държави, като има за цел да пребори редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху желанието на деца и младежи да посещават спортни занимания, спортните специалисти изразиха положителната си настройка да ползват елементи от нея в тренировките, които провеждат.

"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът е координиран от „Мундус“ България и се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички.

Първата международна среща по проекта се състоя в София, в периода 27-28 февруари 2018 и имаше за цел да обособи дейностите по проекта в 3 работни потока, разпределени в 12 отделни фази:
  • 1-ви поток Дейности по разпространяване на информация и обучения на местно ниво в страните партньори;
  • 2-ри поток Поощряване на спортната култура, физическата активност, обучението чрез спорт и доброволческата дейност в спорта на местно ниво, в партньорските държави;
  • 3-ти поток Представяне на резултати на международно ниво с участието на всички партньори.

Освен всички дейности, по време на двугодишната времева рамка ще бъде изготвен онлайн наръчник. В него ще бъдат събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт. Ръководството ще бъде насочено към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволни ментори и други образователни и неправителствени организации. Самият наръчник ще бъде публикуван в специално изготвена за проекта платформа. Там ще могат да бъдат открити и другите резултати от проекта.

С това международно партньорство, партньорите се надяват да подобрят качеството на живот, както в собствените си страни, така и на европейско и световно ниво, чрез увеличаване на спортната активност, обучение за здравословния начин на живот и спортната култура и използване на спорта за средство за обучение. Основна цел е всички да имат равен достъп и възможност за движение, спортуване и обучение. Другата основна идея на проекта е да въвлече младите хора в доброволчеството и да им покаже защо то е толкова важно.

Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съ-финансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.