АРБС е партньор в проект EGPiS2
06.12.2017 г.
Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2, (EGPiS2- Encouraging girls’ participation in sports 2), беше създаден в резултат от успеха на първото издание на едноименния проект и има за цел да се занимае задълбочено с някои ключови аспекти, касаещи темата за участието на момичета и млади жени в спорт, както аспекти които бяха изведени под внимание по време на първия проект.

Както всички ние знаем, важността и значението на темата за равенство между половете е широко разпознаваема от Европейските институции, до такава степен, че е обявена за един от фундаменталните принципи на Европейския Съюз. Тя се описва като „основен принцип на демократичност и респект към човечеството“ ( Съобщение от Комисията „Включване на равни възможности за жени и мъже във всички политики и дейности на общността“, 1996).
Съгласувано с тази обща цел, равенството между половете се разглежда като ключова тема за политиката на Европейския Съюз в областта на спорта, както е посочено в Европейската Стратегия за равенство между жени и мъже 2010-2015, което гласи: „насърчаване на недискриминационни роли на половете във всички области на живота като обучение, кариерен избор, заетост и спорт е съществен принос за равенството между половете.“
Но за съжаление, реалността в Европа е много далеч от тази цел. Ако вземем предвид малкият брой Европейски държави, които наистина разпознават равенството между половете в спорта като приоритет, и следователно малкият брой нации, прилагащи в практиката действия и стратегии, целящи да запълнят тази празнина.

Когато стане въпрос за участието на момичета и жени, проблема се влошава допълнително в цяла Европа. Можем да наблюдаваме известно затруднение свързано с включването в спорт, както за момчетата, така и за момичетата на възраст между 11 и 15 години, като по-висок е процента на момичетата, които не са въвлечени в такива дейности.

Първата фаза на проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт имаше за цел да открие кои са необходимите фактори, които биха спомогнали за развитието на спортните практики между млади жени, като конкретните и специфичните цели са:
 • Развитие и тестиране на нови методи, базирани на активното участие на момичета, несъстезателни подбори, отборен дух, креативност и забавление;
 • Създаване на методи и обучителни пътеки за повишаване на активното участие на момичета в разработването на нова спортна динамика заедно с учителите и спортните професионалисти, включително всички видове игри, музикални дейности, спортни комбинации, правила за адаптация и др..

С оглед на това е разработено проучване, включващо училища и организации, които се занимават със спорт за момичета и млади жени в неформална обстановка. От това проучване, от работата отнасяща се до реализацията на резултатите и от експерименталната фаза, се очертават допълнителни цели върху които да се работи, и които са във фокуса на проекта EGPiS2. По-конкретно:
А) Някои аспекти, отнасящи се до методологията EGPiS2, която беше разработена в първия проект. Във връзка с това се очертава и значимостта да се работи задълбочено върху елементите, които са свързани с това как трябва да бъде структурирана спортната практика, като те са: ролята на съвместни спортни дейности за момичета и момчета; разграничаването на дейности в свободното време, тези които са училищни и тези, които не са; как да се запази участието на момичета в спортни занимания.
Б) На нивото, отнасящо се до „социалните фактори“, които влияят на спортните практики за млади жени и момичета, възникналите аспекти се отнасят до:
 • Как да се действа на ниво на Екологични и социални фактори - семейство, училища, спортни клубове и други групи, към които принадлежат момичетата и младите жени, във връзка с развитието на участие им в спортни дейности;
 • Необходимост от засягане на въпроса за участие на момичета в спортни дейности с темата за междукултурен диалог, като ключов аспект в Европейското общество, което става все по-междукултурно и продължава да се развива в тази посока.
В) Друг аспект се отнася до необходимостта от представяне на тези теми на курс на обучители и треньори, и двете във връзка с повишаване на осведомеността им и да им се предложат прецизни методологии за намеса.
Г) Последния аспект се отнася до нивото на политиките, по отношение на проучване на полезни практики, които приканват местните институции да създадат начини и програми за развитие на спортни възможности за момичета и за равни възможности в спорта.

Проекта EGPiS2 има за цел да изследва тези аспекти и да създаде следните резултати, на базата на:
О1 – Изследване на Социални фактори, окуражаващи момичешкото участие в спорт.
О2 – Насърчаване на участието на момичета в Спорт – Ръководство № 2
Ръководството е разработка от предишния проект и включва следните неща:
 • По - нататъшни разработки на метода EGPiS2;
 • Методи, които да окажат ефект върху околната среда и социалните фактори;
 • Как да се работи върху въпроса с участие на момичета в спортни дейности с по-специално внимание върху темата с междукултурния диалог;
 • Полезни практики, които да призоват местните институции да създадат процеси за развитието на спортните възможности за момичета и равни възможности в спорта;
О3 – Семинари EGPiS2
Създаване на лесни за употреба видео уроци, насочени към различни компоненти на предвидените получатели: момичета, семейства, работници, организатори, хората вземащи решения и местни администратори.
О4 – Насърчаване на включването на момичета в Спорт- Тренинг Курс
По този начин, проекта има за цел да намери отговорите, които произлизат от разпространението на равни възможности в спорта, и по-точно относно специфичната целева група: момичета и млади жени.
В същото време, проекта иска да популяризира и насърчи благосъстоянието и социалното включване чрез спорт, тъй като в основата си има концепция и спортна практика не като необходима професионална дейност, а като нещо, което е насочено към всеки: добро физическо състояние, социализация, междукултурен диалог и диалог между поколенията. Всичко това е заложено в основата на проекта.

Проектът засяга въпроси, които се отнасят до участващите организации. По-конкретно:
ENDAS е една от най-важните организации в Италия, активна в сферата на социалните дейности, и която е способна да разпространява спортната култура, където спорта се разглежда като игриво и мирно обединяване на индивиди. Ето защо, тя възнамерява да интегрира всички групи хора в неравностойно положение. Въпросът опира до това как да се редуцира изоставянето на спорт при девойките, е изцяло в рамките на целите на асоциацията.
Проектът Достъп до Спорт е насочен към хора, които са изправени пред многобройни трудности и недостатъци. В рамките на този обхват, една от целите е да се повиши социалното включване чрез предоставяне на възможности за участие в спорт от мъже и жени, хора от малцинствени етнически групи, хора с увреждания и хора в неравностойно икономическо положение.
Регионалната дирекция за Национално Образование на Чаталджа, Турция, разглежда спортните дейности като важна част от обучението, тъй като подпомага личностното и физическо развитие. Те фокусират своята работа върху подкрепата на групи в неравностойно положение и по-специално са заинтересовани в приноса им за равенство между половете в спорта в техния район.
Община Мирандела, Португалия има направление специално посветено на спорта в техния район. Една от техните основни цели е да разпространят движението „спорт за всички“ във връзка с равния достъп до спорт за всеки един човек; Мирандела, заедно с Агенцията за развитие Хранице, си сътрудничат с училища и спортни асоциации в техния регион и са наясно с ниското ниво на участие на момичета в спортни дейности. Целта им е структурно да развият местната спортна инфраструктура и да подкрепят спортните инициативи, популяризиращи масовия спорт и „спортна култура“ сред обществото.
Кипърски Технологичен Университет има за цел да допринесе за прогреса на доброто физическо състояние на обществото. Като част от академичната дейност, е да популяризира общественото здраве, социалното включване и равенството. Освен това, партньорството включва и Шведски Спортни Федерации: Спортна Федерация Върмлендс, която вече работи в сферата на равенството между половете и във връзка с това, има национална цел да постигне 50/50 при разпределението на жени и мъже, които да бъдат активни в спорта.
Асоциация за Развитие на Българския Спорт, работи от 2010 година за подобряване на спортната култура в България. Въпросът как да се насърчи спорта за момичета и млади жени е много важен за организацията. От една страна, защото България е държава от Европейския Съюз, където по-малко хора практикуват спорт, дори сред младежите и от тук следва, че това е начин да допринесем за друг важен въпрос за тази държава, а именно равенството между половете.
На последно място, Съвета на Латвийските Спортни Федерации, като федерация събираща над 120. 000 човека, трениращи и играещи различни видове спорт има силен интерес към включване на категория от участници като момичета и млади жени, с риск от отпадане от спортната практика.

В същото време, проекта разглежда много релевантни въпроси, отнасящи се до следните целеви групи:
 • Разбира се, първата целева група обхваща момичета на възраст от 12 до 16 години. Различни методологии, които бяха създадени и структурирани с цел да се насърчат тези момичета към участие в спорт или да продължат с упражнения.
 • Втората целева група се представлява от тези „социални фактори“ като семейства, учители и директорите на училища, заедно със спортните клубове, които имат важна роля за улесняване на участието на момичетата в спорта. Тази конкретна цел, обикновено не е много наясно с проблемите, с които трябва да се справим, нито пък кой е най-подходящия курс за действие, който трябва да се следва във връзка с разрешаването им.
 • Третата цел е представена от политиците и местните администратори, отговарящи за образователната и спортната политики. Тук целта е да се запознаят с гореспоменатите проблеми, към които е насочен проекта и необходимите стратегии, които да се справят успешно.

Дейностите по проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2 са съ-финансирани по програма Еразъм Плюс Спорт на Европейската комисия.